Stanovení akustického výkonu elektrických strojů podle ČSN a podle ISO

Autoři : RNDr. B. Madejewski,CSc., Ing. Z. Gela,

Článek je v plném znění  uveden v přiloženém souboru typu PDF – ke stažení ZDE.
Tyto formáty PDF jsou čitelné ve volně dostupném  programu Adobe Acrobat Reader.

Článek se zabývá porovnáním rozdílu mezi metodami ČSN 011604 a ISO 1680/1 pro stanovení akustického výkonu elektrických strojů. V teoretické části a zejména na výsledcích měření je prokázáno, že při použití které­koliv z uvedených metod se dosahuje shodných výsledkU. Článek současně upozorňuje i na podmínky, které je nutné dodržet k získání správných výsledků.

1. Úvod

Hladina akustického výkonu elektrických strojů patří k nejdůležitějším vlastnostem, podle kterých je hodnocena jejich jakost. Pro měření akustického vý­konu platí v ČSSR z hlediska měřicí metodiky ČSN 011604 - [1]. Při exportu elektrických strojů zvláště do západních států je však třeba postupovat podle normy ISO 1680/1 - [2]. Odlišnost těchto no­rem spočívá v různém uspořádání měřicích ploch, a tím i poloh měřicího mikrofonu na těchto plochách.
Z výsledků měření v provozních podmínkách zku­šeben výrobních závodů vyplývá, že stanovená hla­dina akustického výkonu určená první z uvedených metodik se může lišit od hodnoty určené druhou z nich. Cílem příspěvku je zdůvodnit na základě teoretických znalostí případné rozdíly výsledků měření provedených pomocí výše uvedených metodik a dokla­dovat je vhodně zvoleným experimentem na reálném stroji.

2. Teoretické základy

Odstavec je v plném znění  uveden v přiloženém souboru typu PDF.
Tyto formáty PDF jsou čitelné ve volně dostupném  programu Adobe Acrobat Reader.

3. Vzájemné porovnání norem ČSN 011604 a ISO 1680/1

Pro stanovem hladiny akustického výkonu elektric­kého stroje platí ČSN 01 0019, část Ol - [3]. Tato norma specifikuje podmínky pro uložem a provoz stroje během zkoušení a jako jeden z možných způsobů určuje metodiku měřem obsaženou v ČSN 011604. Jde o stanovem hladiny akustického výkonu - hluku strojů ve volném zvukovém poli nad rovinou odráže­jící zvuk…

Odstavec je v plném znění  uveden v přiloženém souboru typu PDF.
Tyto formáty PDF jsou čitelné ve volně dostupném  programu Adobe Acrobat Reader.

4. Výsledky experimentu

K ověření předcházejících úvah byl pro měření hla­diny akustického výkonu vytipován asynchronní mo­tor F 280M04-110, 100 kW, 1480 min-I, výrobek MEZ Frenštát. Základní rozměry tohoto motoru jsou II = 0,837 m, l2 = 0,570 m, la = 0,686 m. Měření bylo provedeno ve velké hale zkušebny VÚES Brno. Měře­ny byly hladiny zvuku LAv měřicích místech určených podle ČSN 011604, popř. ISO 1680/1, pro vzdálenost d = 1 m. Hladina zvuku LAje totožná s hladinou akus­tického tlaku, dosud prezentovanou v našich úvahách. Představuje totiž vážený součet příslušných hladin akustického tlaku v celém slyšitelném frekvenčním pásmu.
Pro měření byl použit frekvenční analyzátor Ba K 2120 a kondenzátorový mikrofon Ba K 4145. Hodnoty takto naměřených hladin zvuku LA pro obě použité metodiky jsou uvedeny v tab. 2.
Pro přepočet z průměrné hladiny zvuku LA na odpo­vídající hodnotu hladiny akustického výkonu LPA je nutné určit korekci podle vztahu (13), popř. (14), da­nou výrazem (11), tj. K = 10 log: . Tato korekce
pro ČSN 01 1604 činí 12,4 dB, pro ISO 1680/1 je 14,1 dB.

. Výsledná hladina akustického výkonu LPA určená podle vztahu (11) bude tedy pro obě použité metodiky následující:
ČSN 011604: LPA = 82,1 + 12,4 = 94,5 dBA ISO 1680(1: LpA = 80,5 + 14,1 = 94,6 dBA
Hodnoty takto určené jsou téměř stejné a potvrzují správnost obou použitých metod měření při dodržení požadavků na měření uvedených v druhé části práce.

5. Závěr

Práce uvádí výsledky teoretického rozboru a násled­ného experimentu vedených se záměrem upozornit na
rozdíly v měřicí metodice při určování hladiny akustic­kého výkonu stroje podle ČSN 01 1604 a ISO 1680(1.
Hladina akustického výkonu elektrického stroje LPA jako rozhodující parametr pro posouzení, zda uvažo­vaný elektrický stroj vyhovuje normalizačním dopo­ručením limitních hodnot, může být stanovena kte­roukoliv z obou uvedených metod, neboť jejich výsled­ky jsou adekvátní.
Z výsledků měření uvedených v tab. 2 je však zřejmý větší rozdíl mezi naměřenými hladinami zvuku LA
v jednotlivých měřicích místech metodou podle ISO 1680/1 než při použití metody podle ČSN 011604. Souvisí to zcela evidentně s umístěním měřicích bodů, které je u obou metod rozdílné. PE měření je však nut­né respektovat podmínky, které jsou shrnuty v závěru druhé kapitoly a které vyplývají z teoretických úvah o vyjádření akustického výkonu měřeného stroje.

Literatura

[1] ČSN 01 1604. Hluk. Stanovení hladiny akustického výkonu hluku strojů ve volném zvukovém poli nad zvuk odrážející rovinou. Technická metoda, 1980.
[2] ISO 1680/1 Acoustic-Test code for the measurement of airborn noise emitted by rotating electrical machi­nery. Part 1. Engineering method, 1986.
[3] ČSN 35 0019, část 01. Elektrické stroje točivé.    Zkouška měření hluku, 1979.

Aktuality...
Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou …(více…)
Článek popisuje návrh, výpočet a experimentální ověření vložného útlumu hlukového krytu pro velké průmyslové kompresory poháněné elektromory ...(více…)