Články o hluku

Zdravotní účinky hluku

(převzato z Centra hygieny životního prostředí Státního zdravotního ústavu Praha)

Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou jednak účinky specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a jednak účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a paměť, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace.
(více…)

Výpočet a experimentální ověření vložného útlumu protihlukového krytu

Autoři : RNDr. B.Madejewski,CSc., Ing. V.Kotrba, CSc.

Článek popisuje návrh, výpočet a experimentální ověření vložného útlumu hlukového krytu pro velké průmyslové kompresory poháněné elektromory. Předpovězený vložný útlum byl potvrzen měřením hluku na kompresorové jednotce u zákazníka.
(více…)

Stanovení akustického výkonu elektrických strojů podle ČSN a podle ISO

Autoři : RNDr. B. Madejewski,CSc., Ing. Z. Gela,

Článek se zabývá porovnáním rozdílu mezi metodami ČSN 011604 a ISO 1680/1 pro stanovení akustického výkonu elektrických strojů. V teoretické části a zejména na výsledcích měření je prokázáno, že při použití které­koliv z uvedených metod se dosahuje shodných výsledkU. Článek současně upozorňuje i na podmínky, které je nutné dodržet k získání správných výsledků.
(více…)

POUŽITÍ METODY KONEČNÝCH PRVKŮ PŘI VYŠETŘOVÁNÍ DYNAMIKY KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ ELEKTRICKÉHO STROJE

Autor : RNDr. B. Madejewski,CSc.,

Článek instruktivním způsobem uvádí možnost uplatnění metody koneč­ných prvků při návrhu krytu ventilátoru elektrického stroje.
(více…)

HLUK ELEKTRICKÝCH STROJŮ TOČIVÝCH

Autor : RNDr. B. Madejewski, CSc.

Elektrické točivé stroje jsou v současnosti nejpoužívanější pohonnou jednotkou strojních zařízení v průmyslu, dopravě, stavebnictví i zemědělství. Kromě toho se běžně užívají i v nevýrobních sférách - v domácnosti, školách, úřadech.
Nejrůznější použití těchto strojů je dáno jejich technickými parametry, z nichž rozhodující je především typ stroje ( tj. asynchronní, synchronní, stejnosměrný ), dále jejich výkon, otáčky i způsob chlazení. K parazitním jevům v těchto strojích patří mimo jiné právě jejich hluk. V celém širokém sortimentu vyráběných elektrických točivých strojů je nutno hledat společné zdroje a příčiny jejich nadměrného hluku, abychom byli schopni komplexně řešit otázky jeho snižování.
(více…)

Aktuality...
Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou …(více…)
Článek popisuje návrh, výpočet a experimentální ověření vložného útlumu hlukového krytu pro velké průmyslové kompresory poháněné elektromory ...(více…)